Algemene Voorwaarden Aptroothuiswerkbegeleiding Bijles en Examentraining

Artikel 1 Definities

1.1 Aptroot: Aptroot Huiswerkbegeleiding, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87020882.

1.2 Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Aptroot een overeenkomst sluit.

1.3 Leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor één of meerdere diensten van Aptroot.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

2.1 De overeenkomst tussen Aptroot en Contractant komt tot stand door middel van ondertekening van een volledig ingevuld inschrijfformulier door Contractant en Aptroot. Door middel van de inschrijving verklaart Contractant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Aptroot.

Artikel 3 Duur overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Aptroot en Contractant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en stopt automatisch voor de laatste examen dag van de Leerling in het examenjaar.

3.2 De overeenkomst kan zowel door Contractant als door Aptroot tussentijds worden opgezegd voor laatste dag van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

3.3 Voor eindexamenleerlingen geldt dat tussentijdse opzegging slechts mogelijk is tot uiterlijk 1 week na de tweede schoolexamenweek van het betreffende examenjaar.

Artikel 4 Inhoud overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Aptroot en Contractant kan slechts worden aangegaan voor 3, 4, of 5 dagen per week.

4.2 Aptroot verplicht zich, middels de tussen haar en Contractant gesloten overeenkomst, in te spannen de Leerling te begeleiden bij het maken en leren van het huiswerk.

4.3 Aptroot zal aan iedere Leerling een coach toewijzen. Gedurende het schooljaar kan het noodzakelijk zijn van coach te wisselen. Aptroot zal zich inspannen dit tot het minimum te beperken.

Artikel 5 Tarieven en betaling

5.1 Aptroot past de tarieven van alle door haar aangeboden diensten jaarlijks, aan het begin van ieder schooljaar aan. De nieuwe tarieven worden ieder jaar op of omstreeks 1 augustus vastgesteld voor het navolgende schooljaar. De actuele tarieven staan vermeld op de website van Aptroot en worden voor aanvang van ieder schooljaar op aanvraag verstrekt. Contractant wordt in elk geval geacht te hebben ingestemd met de nieuwe tarieven, op de dag dat Leerling in het nieuwe schooljaar voor huiswerkbegeleiding aanwezig is op locatie van Aptroot.

5.2 Contractant betaalt altijd voor het aantal dagen dat met Aptroot is overeengekomen, ook indien de Leerling, om welke reden dan ook, niet bij de huiswerkbegeleiding aanwezig is geweest of niet aanwezig heeft kunnen zijn. Ruilen of inhalen van dagen is slechts mogelijk binnen dezelfde week en na overleg en met toestemming van Aptroot. Het opsparen van gemiste dagen is niet mogelijk.

5.3 Na inschrijving verstuurt Aptroot aan Contractant maandelijks de factuur. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na verzending van de factuur ten name van Aptroot Huiswerkbegeleiding bijles en examentraining naar rekeningnummer NL 69 RABO 0198914288 onder vermelding van het factuurnummer.

5.4 Contractanten die een heel schooljaar vooruitbetalen, krijgen 3% korting. Deze korting wordt gegeven bij aanvang van het schooljaar. Contractant kan slechts bij betaling van het volledige bedrag vóór 1 oktober van ieder schooljaar aanspraak maken op deze korting.

5.5 Aptroot zal bij niet tijdige betaling, na twee herinneringsnota’s de incasso van de vordering uit handen geven aan een extern incassobureau. Alle incassokosten zijn voor rekening van de Contractant.

5.6 Voor een Leerling die 3 of 4 dagen begeleiding krijgt, worden eventuele extra individuele bijlessen in rekening gebracht. Prijzen en voorwaarden voor individuele bijlessen zijn opgenomen in de tarievenlijst op de website.

5.6 Voor een Leerling die 3 of 4 dagen begeleiding krijgt, wordt voor iedere extra dag huiswerkbegeleiding een prijs in rekening gebracht. De prijs voor een extra lesdag is opgenomen in de tarievenlijst op de website.

5.7 Aptroot is bevoegd om, nadat de betalingstermijn van de eerste herinneringsnota is verstreken, haar diensten op te schorten. Dat houdt in elk geval in dat de huiswerkbegeleiding kan worden stopgezet, totdat het gehele verschuldigde bedrag aan Aptroot is voldaan.

5.8 Het niet verschijnen van de Leerling bij de huiswerkbegeleiding, om welke reden dan ook, geeft geen recht op vermindering of teruggave van reeds voldane dan wel nog te verrichten betalingen van Contractant aan Aptroot.

5.9 Ook in de maanden waarin een schoolvakantie valt, is Contractant het volledige maandbedrag verschuldigd, met uitzondering van de zomervakantie. In de maanden juli en augustus, worden slechts de dagen waarop Leerling aanwezig is in rekening gebracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheidsbeperking

6.1 Op Aptroot rust een inspanningsverplichting; Aptroot is niet verantwoordelijk voor de resultaten van de Leerling.

6.2 Aptroot is niet aansprakelijk voor schade die Leerling leidt voor, tijdens of na de huiswerkbegeleiding en is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van goederen van Leerling.

6.3 De aansprakelijkheid van Aptroot jegens Contractant en Leerling, is steeds beperkt tot het bedrag waarvoor Aptroot verzekerd is en in indien de schade niet door een verzekering is gedekt, tot het bedrag van € 1.000,- (zegge: duizend euro).

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Huiswerkbegeleiding vindt plaats van maandag tot en met vrijdag aan het adres Lange Kerkdam 2 te Wassenaar. De huiswerkbegeleidings dagen komen overeen met de schooldagen van Het Rijnlands Lyceum Wassenaar en/of het Adelbert College Wassenaar. De openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur en op vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur.

7.2 De Leerling dient in het bezit te zijn van de door zijn of haar school voorgeschreven boeken, leermiddelen en schrijfgerei. Voornoemde zaken zijn voor rekening van de Leerling.

7.3 De mobiele telefoon dient bij binnenkomst te worden uitgeschakeld en ingeleverd bij de coach. Aan het eind van de huiswerkbegeleiding wordt de telefoon weer worden opgehaald bij de coach.

Artikel 8 Toepassing recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle offertes, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, diensten en alle overige rechtshandelingen van Aptroot is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming dan wel de uitvoering van de overeenkomst tussen Aptroot en Contractant worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Download Algemene voorwaarden