Beleid Aptroot

Beleid Aptroot Huiswerkbegeleiding
Protocol: Onderhoudend gesprek, schorsen en verwijderen


Visie van Aptroot

We willen dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij Aptroot huiswerkbegeleiding. Of je nu
een leerling, medewerker, of ouder bent, respect en fatsoen staan voorop. Het maakt niet
uit welke kleur, afkomst, intelligentie, of geloof je hebt. Iedereen is hier welkom.


Soms constateren medewerkers van Aptroot dat er dingen gebeuren waardoor dat prettige
en veilige gevoel in gevaar komt. We onderscheiden daarin ongepast en ontoelaatbaar
gedrag. Ongepast gedrag betekent dingen die echt niet door de beugel kunnen.
Ontoelaatbaar gedrag is gedrag dat we echt niet tolereren. Als iemand binnen Aptroot zich
daaraan schuldig maakt, moeten we daar iets aan doen.

Ongepast en ontoelaatbaar gedrag
Wat verstaan we onder ongepast gedrag bij huiswerkbegeleiding Aptroot:

- Het herhaaldelijk negeren van de instructies van de coach.
- Het niet serieus nemen van de coach of het vertonen van respectloos gedrag.
- Het niet respecteren van overhoorders of bijlesdocent tijdens overhoor- of
bijlesmomenten.
- Het negeren van aanwijzingen van overhoorders.
- Het weigeren om deel te nemen aan overhoormomenten zonder geldige reden.
- Onnodige verstoring binnen de huiswerkbegeleiding
- Het verstoren van het overhoorproces door ongepast gedrag of opmerkingen.
- Het tonen van gebrek aan respect voor medeleerlingen.
- Het al dan niet opzettelijk overtreden van de regels en afspraken
- Grof taalgebruik


Wat verstaan we onder ontoelaatbaar gedrag bij huiswerkbegeleiding Aptroot:

- Fysiek geweld tegen medeleerlingen, medewerkers van Aptroot of andere aanwezigen.
- Pestgedrag, intimidatie of andere vormen van onveilig gedrag.
- Herhaaldelijk overtreden van huisregels en gedragsnormen.
- Verbaal geweld tegenover medeleerlingen, overhoorders, bijlesdocenten of andere
aanwezigen.
- Het bewust verstoren van de concentratie van anderen.
- Discriminerend gedrag op basis van uiterlijke kenmerken, ras, religie of andere
persoonlijke eigenschappen.
- Herhaaldelijk niet nakomen van regels en afspraken met betrekking tot
huiswerkbegeleiding.
- Het opzettelijk hinderen van medeleerlingen in hun leerproces.
- Het bewust saboteren van de huiswerkbegeleidingssfeer.
- Middelengebruik of onder invloed naar de huiswerkbegeleiding komen.
- Het niet respectvol omgaan met elkaars spullen of de voorzieningen, het meubilair of het
gebouw van Aptroot

Aptroot wil de respectvolle en effectieve leeromgeving behouden. Bij herhaaldelijk ongepast
of ontoelaatbaar gedrag zullen passende maatregelen, volgens het beleid van Aptroot
huiswerkbegeleiding, worden genomen.

Maatregelen
Onderhoudend gesprek:

Het lichtste niveau is gewoon een praatje met de directie. We willen dat iedereen weet hoe
we met ongepast gedrag omgaan. Het is bedoeld om te helpen, niet om te straffen.
Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over deze maatregel door de coach

Schorsing:
Als het ongepaste gedrag niet stopt en/of bij ontoelaatbaar gedrag is een gesprek niet
genoeg en kan iemand voor een tijdje geschorst worden. Dat kan een dag of een aantal
dagen zijn, afhankelijk van wat er is gebeurd.
Deze maatregel gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers en directie.
Herhaling van ongepast of ontoelaatbaar gedrag na een schorsing, betekent dat Aptroot
overgaat tot verwijderen.

Verwijdering:
En als het echt niet anders kan, kunnen we iemand verwijderen. Dat doen we alleen als er
geen gedragsverbetering plaatsvindt, er echt geen andere oplossing is en/of het gedrag te
erg is.
Ouders/verzorgers worden door de directie geïnformeerd over deze maatregel en krijgen
een schriftelijke bevestiging.


Bij conflicten zal Aptroot altijd hoor en wederhoor toepassen.
Als iemand geschorst wordt, mogen ouders/ verzorgers bezwaar maken.